Apr 16, 2010

ที่ตั้ง และความสำคัญ

หมู่บ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีอยู่ 12 หมู่บ้าน 3 วัด ได้แก่ วัดบึง วัดกลาง(วัดดุสิตดาราม) วัดลาย หมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเยอะคือ หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เครื่องปั้นดินเผา และศูนย์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา ภายในจัดแสดง เครื่องปั้นดินเผาแบบต่าง ๆ และแผนที่ตำบลทุ่งหลวง

เครื่องปั้นดินเผาของที่นี่มีรูปแบบมากมาย ทั้งอันเล็ก ๆ ไปจนถึงของขนาดใหญ่ เครื่องปั้นดินเผาที่นี่ทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ทำกันในครอบครัว บ้างบ้านจะเน้นไปทางการขึ้นรูปจากแป้นหมุน(หรือเรียกว่า.....[ขอติดไว้ก่อน]) ขึ้นรูปจากบล็อคปูบปลาสเตอร์ ด้วยการอัดดิน การหล่อดิน แตกต่างกันไปตามรูปแบบการใช้งานและกรรมวิธีที่หามาได้ ซึ่งดินที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากภายในตำบลนี้เอง เป็นดินเหนียว